KVKK Aydınlatma Metni

THE GOLDEN DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("THE GOLDEN") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca, kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK'nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgilendirme ve aydınlatma sağlamak amacıyla bu bildirimi yayınlıyoruz. The Golden olarak sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını bildirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Sıfatı:

KVKK uyarınca The Golden olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, The Golden olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK'nın 5/2. maddesinde öngörülen diğer durumlara bağlı olarak işlenmektedir. The Golden'nin hizmet verdiği alanlar göz önüne alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun bir şekilde belirli bir süre boyunca fiziksel ve elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu vesileyle The Golden, KVKK da dahil olmak üzere tüm yasal mevzuata uygun şekilde hareket etmektedir.

 • İşe Alım Süreçleri: The Golden olarak, işe alım süreçlerimizi yürütmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, iş başvurularınızı değerlendirebilir, mülakatlar düzenleyebilir, referans kontrolleri yapabilir ve iş teklifleri sunabiliriz.
 • İnsan Kaynakları Süreçleri: Personel yönetimi, performans değerlendirmeleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi insan kaynakları süreçlerini yürütmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
 • Teknik Süreçler: The Golden'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, ağ güvenliği, veri yedekleme, sistem yönetimi gibi teknik işlemler gerçekleştirebiliriz.
 • İş İlişkileri: The Golden ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin (müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) kimlik ve iletişim bilgilerini işleyebiliriz. Bu bilgiler, iş ilişkisinin yürütülmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması, ödemelerin yapılması gibi işlemlerde kullanılabilir.
 • Ticari Faaliyetler: The Golden'nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, pazarlama faaliyetleri, müşteri ilişkileri yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz.


Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, The Golden olarak hukuki yükümlüklerimizi yerine getirerek ve faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. The Golden’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;
 2. Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: The Golden’nin iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile resmî kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;
 3. Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, The Golden ve The Golden’nin anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK Md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya Md. 5/2 ve Md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde, KVKK'ya uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu aktarımlar, doğrudan/dolaylı iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlar, yasal düzenlemelere uymak zorunda olan kurumlar veya talep eden yetkili kamu kurumları gibi paylaşım yapılması gereken kişi veya kuruluşlarla sınırlı olacaktır.

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı:

Kişisel verileriniz The Golden tarafından KVKK Md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da Md. 5/2 ve Md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK Md. 8 ve 9’da düzenlenen kurallar uyarınca KVKK ("Kurul") tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Haklarınız:

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması The Golden olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK Md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK Md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir: 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK Md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği yöntemler ile The Golden ’ye iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başka bir yöntem belirlememesi sebebiyle, şu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile şirketimizin Adalet Mah. Manas Blv. No. 39 Folkart Towers - B Kule Kat 31 Bayraklı / İzmir adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak veya thegolden@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden The Golden ‘ye iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak The Golden ’ye ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.


Tasarım Badoworks